Zasady i warunki

Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin sprzedaży internetowej (zwany dalej „Regulaminem”) dotyczy umów zawieranych za pośrednictwem kanałów internetowych Sprzedawcy w Polsce: www.betafence.com, pomiędzy Betafence Sp. z o.o. a użytkownikami sklepu internetowego (zwanymi dalej „Klientem” lub „Klientami”), będącymi Konsumentami, składającymi zamówienia na towary, których opis dostępny jest na stronie internetowej Sklepu.
 2. W przypadku zakupów dokonywanych przez Klientów nie będących Konsumentami, do umowy sprzedaży zastosowanie mają Ogólne Warunki Sprzedaży Betafence Sp. z o.o., dostępne na stronie internetowej Betafence Sp. z o.o.: www.betafence.pl, obowiązujące w dniu zawarcia umowy sprzedaży, a niniejszy Regulamin nie ma zastosowania w zakresie, w jakim jest sprzeczny z Ogólnymi Warunkami Sprzedaży Betafence Sp. z o.o.
 3. Dane sprzedawcy: Betafence Sp. z o.o. z siedzibą w Kotlarni, ul. Dębowa 4, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000241242, numer NIP 7491989655, numer REGON 160041472, kapitał zakładowy (w pełni opłacony): 7.070.000,00 zł (zwana dalej „Sprzedawcą”).
 4. Dane kontaktowe do Sprzedawcy: tel. +48 32 356 49 10, e-mail hello@betafence.com.. Szczegółowe dane kontaktowe podane są w zakładce kontakt na stronie Sklepu.
 5. Definicje:
 1. Sklep – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej www.betafence.com;
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która posiada zdolność prawną, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje zakupów w Sklepie;
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie, które nie są związane bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 4. kc – ustawa z dnia 3 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny;
 5. Towar / Towary – produkty zaprezentowane w Sklepie; opis Towarów, w tym ich cena, nie stanowi oferty w rozumieniu art. 543 kc, lecz jest zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kc.

 II. Wymagania techniczne

Wymagania techniczne, konieczne dla korzystania ze Sklepu:

 1. dostęp do witryn WWW – poprzez dowolną, zaktualizowaną przeglądarkę internetową (zalecane: Internet Explorer 11, Edge 17, Firefox 49, Chrome 54, Safari 10, Opera 41, lub nowsze ich wersje),
 2. możliwość odbierania wiadomości pocztą elektroniczną (email).

III. Zamówienia

 1. Klient może składać zamówienia przez całą dobę. Zamówienia realizowane są w dni robocze, od poniedziałku do piątku.
 2. Towary nabyte w Sklepie Sprzedawcy w Polsce będą dostarczane Klientom do wskazanego w Polsce miejsca dostawy określonego w e-mail’u stanowiącym potwierdzenie złożenia zamówienia (pkt. III.8). Sprzedaż jest realizowana jedynie na terytorium Polski.
 3. Zamówienia w Sklepie można składać za pośrednictwem założonego przez Klienta indywidualnego konta Klienta albo bez zakładania takiego konta.
 4. W celu złożenia indywidualnego konta Klienta Klient podaje następujące dane:
 1. login,
 2. hasło,
 3. imię i nazwisko,
 4. adres e-mail,
 5. adres,

Podanie powyższych danych jest dobrowolne. Podczas tworzenia indywidualnego konta Klienta Klient akceptuje również treść Regulaminu. Klient otrzyma potwierdzenie założenia indywidualnego konta Klienta na podany adres e-mail. W przypadku konieczności zalogowania się do indywidualnego konta Klienta przy pomocy nowego hasła, odbywać to się będzie za pomocą linka przesłanego na wskazany wcześniej adres e-mail Klienta.

 1. Złożenie zamówienia przez Klienta następuje poprzez:
 1. zalogowanie się na indywidualne konto Klienta lub bez takiego zalogowania;
 2. wybór i skonfigurowanie Towarów i przeniesienie ich do koszyka,
 3. określenie sposobu płatności,
 4. potwierdzenie lub wskazanie adresu do wysyłki,
 5. akceptację postanowień niniejszego Regulaminu (a w przypadku Klientów nie będących Konsumentami Ogólnych Warunków Sprzedaży wskazanych w pkt. I.2),
 6. wybór sposobu płatności, potwierdzenie złożenia zamówienia.
 1. Złożenie zamówienia następuje po kliknięciu przycisku „ZAPŁAĆ”, i jeśli płatność zostanie zakończona sukcesem po przekierowaniu do sklepu pojawi się informacja „Płatnośc została zakończona” i „Dziękujemy! Złożyłeś zamówienie”
 2. Zamówienie stanowi złożoną Sprzedawcy przez Klienta ofertę zawarcia umowy sprzedaży Towarów za cenę podaną w potwierdzeniu zamówienia na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Klient otrzyma potwierdzenie złożenia zamówienia na podany adres e-mail. Wiadomość ta zawierać będzie:
 1. link do niniejszego Regulaminu,
 2. informację o akceptacji zamówienia przez Sprzedawcę lub o odmowie akceptacji zamówienia przez Sprzedawcę,
 3. dane wybranych przez Klienta Towarów oraz ich ceny, a także koszty dostawy,
 4. dane kontaktowe podmiotu zajmującego się dostawą Towaru (partner wykonawczy).
 1. Jeśli dane zawarte w wiadomości e-mail stanowiącej potwierdzenie złożenia zamówienia będą nieprawidłowe, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą w celu poprawienia nieprawidłowych danych.
 2. Po otrzymaniu przez Sprzedawcę zamówienia od Klienta Sprzedawca potwierdzi, że jest ono zaakceptowane w drodze wiadomości e-mail. Od tej chwili nie można dokonywać zmian w zamówieniu.
 3. Jeżeli Sprzedawca nie będzie mógł zaakceptować i zrealizować zamówienia prześle Klientowi odpowiednią informację o odrzuceniu jego zamówienia oraz dokona zwrotu wszelkich płatności uiszczonych przez Klienta.

IV. Realizacja zamówień

 1.  
 2. Realizacja zamówienia obejmuje czas przygotowania Towarów do dostawy oraz czas dostawy.
 3. Czas przygotowania Towarów do dostawy będzie wskazany w e-mail’u stanowiącym potwierdzenie złożenia zamówienia (pkt. III.8). Klient otrzyma także potwierdzenie wysyłki Towarów..
 4. Dostawa będzie wykonana przez partnera wykonawczego wskazanego w potwierdzeniu złożenia zamówienia (pkt. III.8.4). Wszelkie informacje dotyczące dostawy można uzyskać u Sprzedawcy lub u partnera wykonawczego wskazanego w potwierdzeniu złożenia zamówienia. Szczegółowe ustalenia dotyczące dnia i godziny dostawy mogą być uzgadniane z partnerem wykonawczym wskazanym w potwierdzeniu złożenia zamówienia
 5. Faktury VAT będą wystawiane jeżeli Klient zaznaczy w odpowiednim miejscu zamiar jej otrzymania i poda dane do wystawienia faktury VAT.
 6. Towary będą dostarczone to wskazanego miejsca, które musi być odpowiednie dla wyładowania ich z ciężarowych pojazdów wielkotowarowych, a partner wykonawczy wyładuje je obok pojazdu.
 7. Podczas odbioru Towaru Klient powinien sprawdzić stan opakowania zewnętrznego w chwili dostawy. W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą podając szczegóły uszkodzeń za pomocą formularza kontaktowego Sprzedawcy lub w inny sposób. Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o dalszym sposobie postępowania.
 8. Jeżeli Towary będą przygotowane do odbioru, Klient powinien je odebrać w terminie 10 dni roboczych. Jeżeli Klient nie odbierze Towarów w powyższym terminie, Klient poniesie koszt składowania Towarów do dnia ich odbioru.

 V. Ceny

 1. Ceny Towarów wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Cena uwidoczniona w Sklepie Sprzedawcy w Polsce przy Towarach jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Ceny zamówionych Towarów, łączna cena oraz ewentualne koszty dostawy będą wskazane w koszyku oraz w wiadomości e-mail stanowiącej potwierdzenie złożenia zamówienia przesłanej na adres e-mail Klienta. 
 3. Sprzedawca może zmieniać asortyment towarów dostępnych w Sklepie, a także ceny Towarów oraz prowadzić okresowe akcje promocyjne, w tym rabatowe. Zmiany takie nie będą wpływały na ceny Towarów wskazane w wiadomości e-mail stanowiącej potwierdzenie złożenia zamówienia przesłanej na adres e-mail Klienta. 
 4. Zapłata ceny następuje w zależności od wyboru Klienta: 
 1. za pomocą karty płatniczej Klienta,
 2. za pomocą płatności elektronicznych wskazanych na stronie internetowej Sklepu.
 1. Dane osobowe Klienta niezbędne do realizacji płatności przetwarzane będą przez wskazanego na stronie internetowej Sklepu operatora kart płatniczych lub płatności elektronicznych.

  VI. Odstąpienie od umowy sprzedaży przez Klienta będącego Konsumentem

 1.  
 2. Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dnia od daty dostarczenia mu Towaru. Dla zachowania tego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu najpóźniej w ostatnim dniu tego 14-dniowego terminu.
 3. Odstąpienie może nastąpić poprzez wypełnienie oświadczenia o odstąpieniu dołączonego do Towaru oraz dostępnego na stronie internetowej Sklepu (pod następującym linkiem: https://sklep.betafence.pl/pl_PL/page/zwroty i odesłanie Sprzedawcy tego oświadczenia w wybrany przez Klienta sposób:
  1. skan lub fotografia oświadczenia (z zastrzeżeniem, że są czytelne) drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy: iod@betafence.pl
  2. oryginał wypełnionego i podpisanego oświadczenia za pomocą operatora pocztowego na adres Sprzedawcy: […] (koperta z dopiskiem: sklep internetowy).
 4. Zwracany Towar powinien zostać zwrócony w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, w szczególności w celu do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 5. Zwrot Towaru przez Konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Szczegóły dokonania zwrotu będą ustalane z partnerem wykonawczym wskazanym w wiadomości e-mail stanowiącej potwierdzenie złożenia zamówienia przesłanej na adres e-mail Klienta.
 6. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej za pośrednictwem Sklepu nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach:
  1. umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb;
  2. umowy w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  3. w pozostałych wypadkach o których mowa w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach Konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827 ze zm.).
 7. Sprzedawca dokona zwrotu ceny Towaru, przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązać się dla Konsumenta i Sprzedawcy z żadnymi dodatkowymi kosztami.
 8. Sprzedawca zwróci Konsumentowi cenę w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem ceny Konsumentowi do chwili zwrotu Towaru.
 9. Konsument powinien dokonać zwrotu Towarów do Sprzedawcy, ponosząc bezpośrednie koszty zwykłego sposobu zwrotu Towarów. Sprzedawca może wskazać inne miejsce zwrotu Towarów, o ile nie wywoła to większych kosztów zwrotu. Koszty zwrotu Towarów będą nie większe niż koszty dostawy wskazane przy zakupie Towarów.
 10. Jeżeli Klient dokonuje zwrotu Towarów, do których zwrotu nie jest uprawniony lub które nie znajdują się w stanie określonym w pkt. VI.3 lub w inny sposób nie spełni wymogów skutecznego odstąpienia od umowy, sprzedawca jest uprawniony do odrzucenia zwrotu Towarów i odmowy zwrotu ceny. 
 11. Przepisy dotyczące Konsumenta zawarte w pkt. VI.1 – VI.9 stosuje się także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z charakteru sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej.

 VII. Reklamacje Towarów w przypadku zakupów dokonanych przez Konsumentów

 1.  
 2. Klient będący Konsumentem ma prawo złożenia reklamacji z powodu rękojmi za wady fizyczne Towar posiada, które istniały w chwili wydania Towaru Klientowi i zostały one stwierdzone w ciągu 2 lat.
 3. Wzór zgłoszenia reklamacyjnego załączony jest do Towarów, a także jest dostępny na stronie Sklepu Sprzedawcy. Stosowanie wzoru zgłoszenia reklamacyjnego nie jest obowiązkowe.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne może być przesłane w następujący sposób:
  1. przesłane na adres e-mail Sklepu: hello@betafence.com (czytelny skan lub fotografia),
  2. przesłane na adres Sprzedawcy za pomocą operatora pocztowego (z dopiskiem serwis, reklamacja lub innym podobnym),
  3. poprzez wypełnienie internetowego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie Sklepu Sprzedawcy.
 5. Jeśli Klient nie może dostarczyć Towaru w oceny zasadności złożonej reklamacji, powinien o tym poinformować Sprzedawcę w zgłoszeniu, o którym mowa w pkt. VII.3.
 6. Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o przyjęciu zgłoszenia reklamacyjnego oraz danych osoby, która będzie zajmować się jego zgłoszeniem, w szczególności o danych osoby, która dokona weryfikacji towaru w przypadku określonym w pkt. VII.4.
 7. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia uszkodzonego Towaru wraz ze zgłoszeniem i dowodem zakupu lub od dnia zgłoszenia reklamacyjnego w sytuacji określonej w pkt. VII.4.
 8. W przypadku Towaru wadliwego Konsument może żądać obniżenia ceny albo może od umowy odstąpić, chyba że Sprzedawca Towar niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie, przy czym ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiony lub jeżeli Sprzedawcy nie wymienił Towaru na wolny od wad lub nie usunął wady. Dodatkowo, Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do stanu zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 9. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Konsumenta (np. kolor, odcień, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji wadliwości Towaru. Także różnice wynikające z poniższych tolerancji produkcyjnych nie mogą być podstawą reklamacji wadliwości Towaru:
 1. średnica (grubość) materiału, z którego są wykonane Towary: +/- 0,1mm,
 2. wielkość oczka: +/- 3mm,
 3. zewnętrzna wysokość i szerokość Towarów: +/- 5mm,
 1. Przepisy dotyczące Konsumenta zawarte w pkt. VII.1 – VII.8 stosuje się także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z charakteru sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej.

VIII. Reklamacje Towarów w przypadku zakupów dokonanych przez Klientów nie będących Konsumentami

Warunki udzielenia gwarancji, warunki składania reklamacji, uprawnienia przysługujące Klientowi nie będącemu Konsumentem uregulowane są w Ogólnych Warunkach Sprzedaży Betafence Sp. z o.o., dostępnych w Sklepie Sprzedawcy.

Pobierz warunki

IX. Gwarancja jakości Towarów

 1. Sprzedawca gwarantuje, że Towary odpowiadają specyfikacjom produktowym  . Wszystkie Towary zakupione w Sklepie, z wyjątkiem towarów z wyprzedaży, posiadają gwarancję Sprzedawcy jako ich producenta. Sprzedawca może udzielić gwarancji jakości na dłuższe okresy wydając certyfikat gwarancji zgodnie z warunkami gwarancji obowiązującymi w dacie wydania certyfikatu.
 2. Warunki gwarancji znajdują się w Sklepie Sprzedawcy.
 3. Gwarancja na Towary nabyte przez Konsumentów nie ma żadnego wpływu na roszczenia Konsumentów wynikające z rękojmi za wady Towarów. 

X. Ochrona danych osobowych

Polityka ochrony danych osobowych Klientów znajduje się na stronie Sklepu Sprzedawcy.

XI. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
 2. Formularze odstąpienia i reklamacji przygotowane przez Sprzedawcę są przykładowymi wzorami, a Klient może dokonać odstąpienia od umowy sprzedaży lub reklamacji z wykorzystaniem własnych dokumentów.
 3. Sprzedawca może zmieniać niniejszy Regulaminu, przy czym wszelkie zmiany będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie Sklepu Sprzedawcy (lub innej późniejszej daty). Zmiany nie będą dotyczyły zamówień złożonych przed zmianą Regulaminu, które realizowane będą na dotychczasowych warunkach, obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Wszelkie spory, jakie mogą powstać przy wykonywaniu umów sprzedaży rozstrzygane będą przez polskie sądy powszechne.