Polityka prywatności

Polityka ochrony danych osobowych

W niniejszej Polityce ochrony danych osobowych informujemy jakie dane osobowe są zbierane przez Administratora (patrz kolejny punkt), w jakich celach i w jaki sposób Administrator z nich korzysta oraz jakie prawa mają osoby, których dane osobowe Administrator.

Niniejszy dokument stanowi pouczenie, o którym mowa w art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych), dalej jako „RODO”.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Betafence Sp. z o.o., z siedzibą w Kotlarni, ul. Dębowa 4, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000241242, numer NIP 7491989655, numer REGON 160041472, kapitał zakładowy (w pełni opłacony): 7.070.000,00 zł (dalej jako „Administrator”).

Dane kontaktowe do Administratora:

 1. listownie, na adres: Betafence Sp. z o.o., ul. Dębowa 4, 46-246 Kotlarnia,
 2. elektronicznie, na adres e-mail: info.poland@praesidiad.com

 Inspektor danych osobowych

Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych Osobowych, do którego można zwrócić się z wszelkimi zapytaniami lub żądaniami w sprawach dotyczących danych osobowych:

 1. listownie, na adres: Bożena Krawczuk, Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Betafence Sp. z o.o., ul. Dębowa 4, 46-246 Kotlarnia,

elektronicznie, na adres e-mail: iod@betafence.pl

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przekazane Administratorowi przy zawieraniu umowy sprzedaży oraz w trakcie jej wykonywania są wykorzystywane w następujących celach:

 1. zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO):
  1. identyfikacja stron umowy sprzedaży zawartej w sklepie internetowym Betafence Sp. z o.o.,
  2. dostawa towarów,
  3. obsługa reklamacji,
  4. obsługa korespondencji kierowanej do sklepu internetowego Betafence Sp. z o.o. (np. poprzez formularz kontaktowy);
 2. realizacja obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO) np.: poprzez przekazanie danych osobowych właściwym organom administracji publicznej, w tym na żądanie sądu, policji, etc.;
 3. realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), np.:
  1. zapewnienie obsługi usług płatniczych oferowanych w sklepie internetowym Betafence Sp. z o.o.,
  2. obsługa korespondencji kierowanej do sklepu internetowego Betafence Sp. z o.o. (np. poprzez formularz kontaktowy),
  3. udział w postępowaniach sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych (np. w celu windykacji należności),
  4. przechowywanie danych osobowych do celów archiwalnych,
  5. badanie i wykrywanie naruszeń prawa, nadużyć i zapobieganie im;
 4. realizacja celów na podstawie zgody osoby, która przekazała Administratorowi swoje dane osobowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO) np.:
  1. korzystanie z usług newsletter’a Betafence Sp. z o.o.,
  2. przekazywanie przez Betafence Sp. z o.o. informacji na temat produktów i usług oraz o prowadzonych promocjach,
  3. przekazywanie przez Betafence Sp. z o.o. informacji na temat wydarzeń lub akcji o różnym charakterze (np. akcje promocyjne,  społeczne, charytatywne), co może odbywać się elektronicznie (e-mail, newsletter), telefonicznie (rozmowa, SMS) lub listownie (poczta tradycyjna).

Czy podawanie danych osobowych jest obowiązkowe?

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 2. Jednak podanie danych osobowych, niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy sprzedaży, jest konieczne dla zawarcia umowy sprzedaży w sklepie internetowym.
 3. W każdym przypadku, gdy przepisy obowiązującego prawa (np. dotyczące zobowiązań podatkowych) będą wymagać od Administratora podania innego zakresu danych osobowych klienta sklepu internetowego, Administrator zwróci się o takie dane, a ich podanie będzie konieczne w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży (lub kolejnej umowy sprzedaży).
 4. Podanie danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego jest dobrowolne. Podanie tych danych nie jest konieczne w celu zawarcia umowy sprzedaży.

Przekazywanie danych osobowych

Administrator może przekazywać dane osobowe następującym podmiotom (w każdym wypadku zakres przekazania danych osobowych będzie minimalnie konieczny aby zrealizować poniższe cele):

 1. pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonywać zobowiązania wynikające z umowy sprzedaży;
 2. podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, uczestniczącym w:
  1. sprzedaży towarów i usług Betafence Sp. z o.o. lub organizacji akcji marketingowych,
  2. obsłudze systemów lub narzędzi teleinformatycznych,
  3. wykonywaniu niektórych czynności związanych z realizacją umowy sprzedaży (np. dostawca, podmiot weryfikujący zgłoszone reklamacje),
  4. świadczeniu na rzecz Administratora usług doradczych, audytowych, prawnych;
 3. innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu:
  1. podmiotom współpracującym przy organizacji akcji marketingowych lub przy obsłudze klienta,
  2. podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, podmiotu obsługujące płatności elektroniczne),
  3. podmiotom     świadczącym na rzecz Administratora usługi doradcze, audytowe, prawne, w zakresie, w jakim staną się administratorem danych.
 4. organom państwowym, np. sądy, prokuratura, organy podatkowe, Policja.

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Aktualnie Administrator nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Okres przechowywania danych osobowych

 1. Jeżeli korzystanie z danych osobowych wynika ze zgody podmiotu, którego one dotyczą, korzystanie to trwa do cofnięcia tej zgody.
 2. W odniesieniu do danych przekazanych w związku z zawartą umową sprzedaży, okres przechowywania danych obejmuje czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonaniem umowy, maksymalnie do 6 lat od umowy sprzedaży, a jeżeli doszło do sporu sądowego do 6 lat od dnia uprawomocnienia się wydanego w sprawie orzeczenia kończącego spór.
 3. Wszelkie dane będą także przechowywane przez okresy określone w przepisach (np. przepisy podatkowych), o ile są dłuższe niż wskazane wyżej. To samo dotyczy sytuacji, w których konieczność dłuższego przechowywania danych będzie wynikać z zabezpieczenia przez negatywnymi prawnymi konsekwencje prawne niewykonania tego.

Automatyczne podejmowanie decyzji

  1.  
 1. Profilowanie danych osobowych polega na ich przetwarzaniu danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie danych do oceny niektórych informacji, w tym do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań właściciela danych.
 2. W tym celu dane będą wykorzystywane tylko na podstawie zgody właściciela danych. Jednakże podejmowanie decyzji nie będzie następowało w formie zautomatyzowanej i nie będzie to wywoływać żadnych skutków prawnych wobec właściciela danych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jego sytuację.

Uprawnienia właściciela danych osobowych

 1. Właścicielowi danych osobowych przysługują następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych,
  2. prawo do informacji o danych osobowych,
  3. prawo uzyskania kopii danych osobowych,
  4. prawo sprostowania danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe
  5. prawo do uzupełnienia danych osobowych, jeżeli są niekompletne,
  6. prawo żądania usunięcia danych osobowych,
  7. prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  8. prawo do przeniesienia danych osobowych,
  9. prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych (organ ochrony: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa),
  10. prawo cofnięcia w każdym czasie zgody dotyczącej przetwarzania danych osobowych bez podawania przyczyny,
  11. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingowe, w tym zakresie tzw. profilowania;
  12. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów wynikających z tzw. prawnie uzasadnionych interesów (patrz: Cel przetwarzania danych osobowych, pkt. 3) z przyczyn związanych szczególną sytuacją;
 2. Z którymkolwiek żądaniem wskazanym w pkt. 1 właściciel danych osobowych może wystąpić do Administratora w każdym czasie, przesyłając je do Inspektora Ochrony Danych Osobowych (na adres wskazany we wstępie).
 3. Po otrzymaniu takiego żądania Administrator Mamy niezwłocznie udzieli informacji o działaniach podjętych w związku z złożonym żądaniem, nie później niż w terminie od otrzymania żądania. Z uzasadnionych przyczyn, ze względu na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań termin, o którym mowa powyżej, może zostać przedłużony o 2 miesiące, o czym właściciel danych osobowych zostanie poinformowany.
 4. W razie uzasadnionych wątpliwości co do tożsamości wnoszącego żądanie, Administrator może poprosić o podanie dodatkowych informacji niezbędnych do potwierdzenia tożsamości osoby wnoszącej żądanie.
 5. W terminie wskazanym w pkt. 3 Administrator poinformuje o powodach niepodjęcia działań zgodnie z żądaniem oraz o możliwości wniesienia przez wnoszącego żądanie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Dany Osobowych oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed właściwym sądem powszechnym.
 6. Wnoszący żądnie otrzyma informacje, o których mowa w pkt. 3-5, w jeden z wybranych przez Administratora sposobów:
  1. na piśmie, listem poleconym, na wskazany przez wnoszącego żądnie adres pocztowy

albo

 1. drogą elektroniczną, na wskazany przez wnoszącego żądnie adres e-mail,

za wyjątkiem przypadków gdy:

 1.  
 2. wnoszący żądnie przekaże je drogą elektroniczną i nie zażąda udzielenia informacji w innej formie – wówczas informacje, o których mowa w pkt. 3-5, wnoszący żądnie otrzyma na wskazany adres e-mail;
 3. wnoszący żądnie zażądał udzielenia informacji ustnie, o ile jego tożsamość zostanie potwierdzona, a takim przypadku informacja będzie także udzielona ustnie.
 1. Co do zasady, wszelkie żądania oraz działania Administratora są wolne od opłat dla właściciela danych. Jeżeli jednak żądania będą oczywiście nieuzasadnione lub nadmierne (np. z uwagi na ustawiczny charakter), Administrator będzie mógł:
  1. pobrać opłatę, uwzględniającą administracyjne koszty udzielenia informacji, odpowiedzi lub podjęcia żądanych działań albo
  2. odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.
 2. Jeżeli żądanie sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych będzie uzasadnione, Administrator podejmie stosowne działania w tym zakresie oraz poinformuje każdy podmiot, któremu dane osobowe przekazał (odbiorca danych), o wykonaniu żądania. Poinformowanie takich podmiotów nie będzie miało miejsca, gdy nie będzie to niemożliwe (np. dany podmiot nie istnieje) lub będzie to wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku (np. ze względu na brak zwyczajnego kontaktu z odbiorcą danych).
 3. Na żądanie właściciela danych Administrator przekaże mu informację o odbiorcach danych, którym przekazano informacje wskazane w pkt. 8 oraz o odbiorcach, z którymi nie udało się skontaktować (pkt. 8 zdanie 2).

 

 
Oferta powitalna